Knowledge Center

Banner_Tips_1600x350

 Knowledge Center

สนใจติดเน็ตบ้าน

กล่อง AIS Playbox

แพ็กเกจ AIS Playbox

เช็กยอด เช็กโปร เปลี่ยนแพ็กเกจ

ใบแจ้ง, บิลออนไลน์

ชำระค่าบริการ

Fibre man ช่วยได้

โทรศัพท์บ้าน Fix Line
ตั้งค่ากล้องวงจรปิด
WiFi
แก้ไขเน็ตช้า
เล่นเน็ตไม่ได้
Playbox ดูไม่ได้
โทรศัพท์บ้าน Fix Line
ตั้งค่ากล้องวงจรปิด
WiFi
แก้ไขเน็ตช้า
เล่นเน็ตไม่ได้
Playbox ดูไม่ได้

ใบแจ้งค่าบริการ

เช็กยอด เช็กการใช้งาน เช็กแพ็กเกจ

วิธีชำระค่าบริการ

วิธีใช้งานในต่างประเทศ

การตั้งค่า

เล่นเน็ตไม่ได้ เน็ตช้า โหลดค้าง

ยกเลิก SMS กวนใจ
แนะนำบริการ
ข้อมูลทั่วไป
ยกเลิก SMS กวนใจ
แนะนำบริการ
ข้อมูลทั่วไป

เปลี่ยนเป็นเบอร์เติมเงิน

เช็กแพ็กเกจ, ยอดเงิน, การใช้งาน

การตั้งค่า

เล่นเน็ตไม่ได้ เน็ตช้า โหลดค้าง

ยกเลิก SMS กวนใจ
ให้ยืมนะ
แนะนำบริการ
ข้อมูลทั่วไป
ยกเลิก SMS กวนใจ
ให้ยืมนะ
แนะนำบริการ
ข้อมูลทั่วไป

บริการ eBusiness Portal

บริการ Smart Messaging

บริการ myAIS Mobile Holder