AISContactCenter|PDPA-FAQ

ตอบคำถามและข้อสงสัย เกี่ยวกับการให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในการใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ AIS อย่างไรบ้าง?
💬 เป็นกฎหมายใหม่ที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และ จัดเก็บให้ปลอดภัย
ลูกค้าต้องทำอะไรบ้าง ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้?
💬 ลูกค้าไม่ต้องทำอะไร เนื่องจาก AIS ได้ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าได้ตกลงใช้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ เมื่อเปิดใช้งาน หมายเลข จนถึงวันสิ้นสุดการใช้บริการ AIS ซึ่งกฎหมายนี้จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลของตนจะถูกใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับบุคคลทั่วไปจะไม่มีภาระอะไรตามกฎหมาย แต่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูล
ข้อมูลอะไรบ้างที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้การคุ้มครอง?
💬 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บจากขั้นตอนการสมัครบริการหรือการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทฯ มีการประมวลผลจากการใช้บริการ เพื่อใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และจัดเก็บให้ปลอดภัย
AIS มีมาตรการในการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัย?
💬 AIS ตระหนักและถือเป็นนโยบายสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น กำหนดรหัสผ่าน (Password), จำกัดผู้เข้าใช้งาน (Access Control) และการเข้ารหัส (Encryption)
ข้อมูลอะไรบ้างที่ AIS มีการเก็บรวบรวม และนำไปใช้?
💬 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บจากขั้นตอนการสมัครบริการหรือการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, ข้อมูลการติดต่อ Email รวมถึงข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ ที่ลูกค้าใช้บริการ
ไม่ยินยอมให้ AIS เก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลได้หรือไม่?
💬 AIS มีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการทำธุรกรรมกับ AIS ในการให้บริการ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย AIS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทฯ หากลูกค้าไม่ประสงค์ให้ AIS เก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูล อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการกับลูกค้าในบางกรณีได้
AIS จะจัดเก็บข้อมูลไว้นานแค่ไหน?
💬 AIS เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลไว้ หลังจากสิ้นสุดการให้บริการตามข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น
AIS มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?
💬 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ จะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง การประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การเช็กยอดค่าใช้บริการ หรือการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ เป็นต้น
ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล?
💬 ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้ในการประมวลผล และแสดงผลให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมต่างๆ กับ AIS เช่น การเช็กยอดค่าบริการ, ชำระค่าบริการ, การติดต่อเพื่อสมัครบริการเสริม ตามช่องทางการให้บริการต่างๆ, การเปลี่ยนโปรโมชั่น, การแสดงรายละเอียดบนใบแจ้งค่าใช้บริการ เป็นต้น
AIS มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ใครบ้าง?
💬 AIS เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดเช่น สำนักงาน กสทช. สคบ. พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย องค์กรและนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา ประกอบด้วย AIS Shop, ร้าน Telewiz, AIS Buddy และ จุดให้บริการรับชำระค่าบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ใช้ในการติดต่อเพื่อขอรับบริการ, การรับชำระค่าบริการ, การซ่อมบำรุงต่างๆ (AIS Fibre) ฯลฯ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับบริษัทฯ
กรณีมี SMS, โฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ เกิดจากที่ AIS ได้ให้ข้อมูลไปหรือไม่?
💬 อาจมาจากช่องทางอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้สำหรับติดต่อขอเข้ารับบริการ ซื้อสินค้า สมัครสมาชิก รวมทั้งการหลอกลวง (Phishing) ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้แจ้งข้อมูลส่วนตัวไว้ เป็นต้น ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้ใดติดต่อ สามารถแจ้งได้กับผู้ที่ติดต่อให้บริการท่านได้โดยตรง
SMS โฆษณา SMS ดูดวงต่างๆ รวมถึงโทรขายของต่างๆ ถ้าไม่ต้องการ สามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือไม่?
💬 บริษัทฯ เรียนยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการต่างๆ หากลูกค้าได้รับผลกระทบจาก SMS โฆษณาต่างๆ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิในการยกเลิก SMS โฆษณา หรือ SMS ที่มีค่าบริการต่างๆ ได้ โดยกด *137 และดำเนินการตามที่ระบบแจ้ง ยกเว้น กรณีที่มีผู้โทรมาหาลูกค้าเพื่อเสนอบริการและขายสินค้าต่างๆ บริษัทฯเหล่านั้นอาจได้ข้อมูลมาจากแหล่งอื่น หรือ ข้อมูลที่ลูกค้าเคยให้ไว้ และทำการติดต่อมา สามารถแจ้งใช้สิทธิคัดค้านกับทางบริษัทเหล่านั้น ได้โดยตรง
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศใช้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิได้อย่างไร?
💬 หากลูกค้าได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอใช้สิทธิได้ตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ กรณีของการใช้สิทธินั้น ได้รับการยกเว้นจากกรณีต่างๆ ตามที่ พ.ร.บ. ประกาศไว้ เช่น ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการให้บริการต่างๆ หรือ ผลประโยชน์ใดๆ จากการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ลูกค้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ตอนไหน?
💬 การให้ความยินยอมตามกฎหมายนั้นได้รับการยกเว้นกรณีปฏิบัติตามสัญญา หรือ ข้อตกลงการให้บริการ ซึ่งในวันที่เปิดใช้บริการกับบริษัท ลูกค้าได้ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งโดยส่ง SMS หลังจากเปิดใช้บริการ หรือ สามารถอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ได้ทาง Website
เอไอเอส รายเดือน , เอไอเอส วัน-ทู-คอล! และ เอไอเอส ไฟเบอร์
การขอใช้สิทธิในการ คัดค้าน ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะทำได้หรือไม่?
💬 AIS มีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการทำธุรกรรมกับ AIS ในการให้บริการ รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย AIS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางบริษัทฯ
หากลูกค้าประสงค์จะคัดค้าน ระงับการใช้ข้อมูล หรือ ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ แบบฟอร์มส่งคำร้อง คลิกที่นี่ บริษัทจะดําเนินการคําขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอและข้อมูลต่างๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน

หากต้องการอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับเต็ม และช่องทางการติดต่อหน่วยงานของบริษัท เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คลิกที่นี่

To read the full Privacy Notice or Contact Information regarding Personal Data, Click here.

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัท ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

//]]>