AIS Call Center 1175
ปฏิบัติงานประจำที่ทำการถนนพระราม4, อาคารพหลโยธินเพลส เขตพญาไท, อาคารเกริกไกร ถนนอัษฎางค์ โคราช จำนวนมาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้า และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้สินค้า และบริการของบริษัท
 
คุณสมบัติ
 
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สนใจเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา นำเสนอสินค้า หรือการบริการที่เหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า
  • หากมีหลักฐานการอบรม หรือมีประสบการณ์ด้านการนำเสนอสินค้า หรือการบริการ พูดภาษาท้องถิ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ