แบบสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์
01 ท่านพึงพอใจข้อมูล Hot tips ของ Website AIS CALL CENTER ในระดับใด
พอใจมาก พอใจ ควรปรับปรุง
02 ท่านจะแนะนำเพื่อนมาอ่านข้อมูล Hot tips ของ Website AIS CALL CENTER ในระดับใด กรุณาให้คะแนน 0-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10