แบบสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์
01 ข้อมูลบน Website นี้ มีประโยชน์สำหรับท่านในระดับใด?
พอใจมาก พอใจ ควรปรับปรุง
02 ท่านจะแนะนำเพื่อนมาใช้งาน Website นี้หรือไม่? กรุณาให้คะแนน 0-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10