เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมาของบริษัท

AIS CALL CENTER อยู่เคียงข้างคุณตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท Advanced Contact Center (ACC) หรือ AIS Contact Center ถือหุ้นโดย AIS ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 272 ล้านบาท ACC เป็นบริษัทที่เน้นธุรกิจให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นหลัก และ ดำเนินการเป็นบริษัทศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการ และบริษัทในเครือโดยดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ทั้งในด้านการตอบคำถาม การให้คำแนะนำและ คำปรึกษา แก่ลูกค้าของ AIS และ AWN ผ่านช่องทาง 1175, 1148, 1149, *1185 และ *1175 acc-img1 และได้ขยายการให้บริการไปยังลูกค้าที่ติดต่อผ่านอินเตอร์เนต ได้แก่ AIS CALL CENTER Facebook Page, Web Chat และสื่อสังคม ออนไลน์ต่างๆ โดยมีลูกค้าติดต่อมากกว่า 13 ล้านสายต่อเดือน
ปัจจุบัน ACC มีจำนวนพนักงานมากกว่า 3,000 คน ประจำศูนย์หลัก 3 ที่ ได้แก่ กรุงเทพ พหลโยธิน, พระราม4 และ นครราชสีมา
ADVANCED CONTACT CENTER EVOLUTION
ปัจจุบัน ACC ได้พัฒนาศักยภาพพนักงานให้เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และมือถือเพื่อรองรับการใช้งานสมาร์ทโฟน ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงพัฒนาความสามารถของระบบตอบ รับอัตโนมัติ (IVR) ให้บริการลูกค้าตรงตามกลุ่มและการใช้ งาน (Dynamic IVR Menu Service) เช่น ออกแบบให้ระบบ สามารถแนะนำแพ็ค เกจตามการใช้งานของลูกค้า และไปไกล ยิ่งกว่าด้วยการพัฒนาระบบให้กล่าวทักทายชื่อของลูกค้า แต่ละราย (PersonalizedGreeting) เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามา ais-digital-life จากการพัฒนาด้านการบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อ เนื่อง ส่งผลให้ในปี 2015 ACC ได้รับรางวัล รางวัล “Best of the Best Employer Thailand 2015” โดย AON Hewitt Thailand นอกเหนือจากการสร้างสรรค์บริการอันเป็นเลิศ เพื่อรอง รับการใช้งานของลูกค้าในชีวิตประจำวัน การมีโอกาศได้ ดูแลและให้คำปรึกษากับลูกค้า เป็นสิ่งที่ ACC ให้ความสำ คัญอย่างยิ่ง ด้วยจิตสำนึกที่ "มากกว่าหน้าที่" อันเป็นหัว ใจของการให้บริการของพนักงานทุกคนของเราคุณจึงมั่น ใจได้ว่าจะมีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอในทุกๆช่อง ทางการติดต่อของ AIS CallCenter คุณจะสามารถสัม ผัสได้ถึงบริการจากใจตลอด 24 ชม. และ ACC ยังคงก้าว ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยการมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการ บริการควบคู่กับเทคโนโลยีอันล้ำหน้า เพื่อมุ่งหวังส่งมอบ
บริการควบคู่กับเทคโนโลยีอันล้ำหน้า เพื่อมุ่งหวังส่งมอบ บริการที่เป็นเลิศและดีที่สุดแก่ลูกค้าและเป็น Call Center ตัวจริงอันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคุณภาพ มาตรฐานสากลระดับโลก
2551 - 2555 ในยุคนี้ ACC ได้พัฒนาความหลากหลายของการบริการ และช่องทางให้บริการมากยิ่งขึ้น เริ่มจากขยายการให้บริการภาษาต่างประเทศ ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่งเศส, อังกฤษ และพม่า รวมถึงภาษาท้อง ถิ่น ภาคเหนือ, ใต้, อีสาน ลูกค้าจึงรู้สึกอุ่นใจ คุ้นเคย และมั่น ใจได้ว่าจะมีเพื่อนที่คอย “อยู่เคียงข้างคุณ” เสมอ และมีการเปิดตัวบริการ “*1185 สั่งได้ด้วยเสียง” เทคโนโลยี Speech Recognition ครั้งแรกของเมืองไทยที่สามารถสั่ง เปลี่ยนโปรโมชั่นด้วยเสียงพูดหรือเลือกเสียงเพลงผ่าน พนักงานCall Center เสมือนจริง
คุณน้ำฝน (Virtual Agent) ในช่วงกลางปี 2554 เทคโนโลยีเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่อินเตอร์เนตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น ACC จึงขยายการให้บริการผ่านการติดต่อทางอินเตอร์เนต โดยเปิดตัว AIS CALL CENTER Facebook Fan Page, Web Chat และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมถึงขยายการให้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ “*1175 AIS eService” ให้ลูกค้าทำ รายการผ่านระบบอัตโนมัติง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทางติดต่อที่เลือกเองได้ในแบบคุณ
2546 - 2550 ACC ได้พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น จากระบบ “C-Care Smart System” และพัฒนาเป็น “Siebel System” ในเวลาต่อมา ซึ่งนอกจากการให้คำ ปรึกษาแล้วพนักงานจะสามารถแนะนำกิจกรรมและโครง การต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับ Lifestyle ของลูกค้า และ พัฒนาวิธีการตอบคำถามของพนักงานให้มีความชัดเจน ถูกต้อง กระชับ และรวดเร็วรวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับ ลูกค้า ด้วยแนวคิดยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์ กลาง (Customer Centric) ซึ่งในช่วงหลังได้มีการผสม ผสานปรัชญาการให้บริการแบบ “LIFE” ผ่านพนักงาน Call Center(Human Touch Point)และระบบเสียงตอบ รับอัตโนมัติ หรือ IVR (Non-Human Touch Point) img-aunjai นอกจากการพัฒนาด้านการบริการแล้ว ACC ตระหนัก ถึงคุณค่าการเป็นองค์กรที่ตอบแทนสังคม จึงเปิด “โครง การเอไอเอสสร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการทางสาย ตา” ด้วยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้พิการในสังคมไทยให้สามารถเลี้ยงชีพตนและครอบครัว ได้พนักงานกลุ่มนี้มีสิทธิ์เทียบเท่าพนักงานทุกคน และให้ บริการในระดับมาตรฐานเดียวกับพนักงานทั่วไป
2542 - 2545 ในยุคแรกเริ่มของโทรศัพท์มือถือ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายแรกได้ตะหนักถึงความสำคัญในการ ดูแลลูกค้าจึงต้องการยกระดับมาตรฐานบริการหลังการขาย ด้วยการเปิดศูนย์ “AIS Priority Call Center” ขึ้นใน แต่ละภูมิภาค เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน
และพัฒนาเป็นหมายเลข4หลักที่จดจำง่ายในเวลาต่อมาคือ “1175” img-acc-service
ซึ่งในช่วงปลายปี 2544 นี้เอง ได้มีการ เปิดตัว “AIS CALL CENTER 1175” ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม. อย่างเป็นทางการครั้งแรก และได้เริ่มมีการวางรากฐานระบบปฏิบัติการณ์ “C-Care” เพื่อนำมาใช้ในงานบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการส่ง มอบสินค้าและบริการได้อย่างตรงใจ โดยถือเป็นยุคเริ่มต้น ของการให้บริการ Call Center ในประเทศไทย